THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 พฤศจิกายน 2564 : 16:46 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบทุนการศึกษาสวัสดิการแก่บุตรหลานชาวราชสีห์ เน้นย้ำปลูกฝังจิตวิญญาณ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุตร ธิดา ของบุคลากรผู้ได้รับทุนการศึกษาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ มอบโอวาทแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาและพบปะผู้ปกครองโดยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ หลาน ๆ และผู้ปกครองทุกคน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาดไทยที่ได้เห็นลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นอกเหนือจากตนแล้ว ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยทุกท่านดีใจและอยากมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับผู้ปกครองและลูกหลานทุกคน ที่ถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเรา กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจ และอยากให้ลูกหลานของเราได้รับการศึกษาที่ดี มีจิตใจที่ดีงาม มีความกล้าหาญ กล้าแสดงออก มีความแจ่มใส และมีร่างกายที่ดี คือ จิตใจที่ดี ขอให้ช่วยกันส่งเสริมความภูมิใจ และหากครอบครัวของบุคลากรท่านใดต้องการรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถแจ้งมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยทุกคน เพราะเรื่องอนาคตของลูกหลานเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ก็จะสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในครอบครัวต่อไปได้

ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น การทัศนศึกษากระทรวงมหาดไทยที่เป็นสถานที่สำคัญและเป็นโบราณสถานของชาติ รวมถึงสถานที่สำคัญใกล้เคียง ทั้งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานโบราณวัตถุที่สำคัญ และสถานที่สำคัญ อันจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น หรืออาจจะมีกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ให้เด็กมาวาดรูประบายสี เช่น รูปภาพอาชีพในอนาคต หรือการเรียนรู้การถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอจากพี่ ๆ ข้าราชการที่มีทักษะเฉพาะด้านได้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำว่า หากลูกหลานของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีจิตวิญญาณของคนที่รักพี่น้องประชาชน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับคนอื่นหรือสังคม เช่นเดียวกับพวกเราชาวกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นการน้อมนำเอาแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดไปสู่การเป็น "จิตอาสา" สู่ลูกหลาน และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและผู้ปกครองทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันนี้ และขอให้ความตั้งใจดีของทุกฝ่ายเป็นพลังดลบันดาลให้ลูกหลานของพวกเราทั้งที่อยู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีอนาคตที่สดใส มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาอย่างที่ตั้งใจ

ด้าน นายดำรงศักดิ์ ยอดทองดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการ และเป็นขวัญกำลังใจทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นความห่วงใยที่ผู้บังคับบัญชาได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อให้บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  โดยได้รับการสนับสนุนเงินจาก 2 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนผู้มีผลการศึกษาดีเด่น และทุนช่วยเหลือการศึกษา รวม 94 ทุน (ส่วนกลาง จำนวน 20 ทุน และส่วนภูมิภาค สำนักงานจังหวัด จำนวน 74 ทุน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 239,500 บาท และกองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย รวม 423 ทุน แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน 73 ทุน และส่วนภูมิภาค สำนักงานจังหวัด จำนวน 350 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 964,500 บาท

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ