THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 พฤศจิกายน 2564 : 19:50 น.

เครือข่ายคนไทยไร้พุง-สสส.มอบโล่ยกย่อง “รพ.รามาธิบดี” ต้นแบบ องค์กรสุขภาพดี โรงเรียนแพทย์แห่งแรกสู่ Healthy Organization พร้อมขยายต่อยอดกว่า 300 องค์กรสู่ผู้นำองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุภาพดี (Healthy Organization) ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รักษาการแทนรองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการ Happy Healthy RAMA เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ มีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย Walk together, Health Coaching, Cooking Class, สะสมแต้มสุขภาพ, ลดน้ำหนักส่วนเกิน, บุคลากรเลิกบุหรี่, รณรงค์ออกกำลังกายในที่ทำงาน, รณรงค์สวมหมวกนิรภัย, 4Fs : Fit Firm Food and Fun และการพัฒนา Health Leader เป็น 1 ในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการและประสบผลสำเร็จเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เป็นต้นแบบในการนำแนวทาง Healthy Organization สร้างสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพบุคลากร ในองค์กรให้มีสุขภาพดี เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สู่บุคลากร

“คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการและการรักษามานาน การดำเนินงานสู่ Happy and Healthy Organization ชี้ให้เห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพสามารถทำคู่ขนานร่วมไปด้วยกันได้ การถ่ายทอดความรู้และสร้างทักษะให้เกิด “ผู้นำสุขภาพ” ในหน่วยงาน เป็นกลไกทำให้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกนับหมื่นประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถขยายผลในระดับประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้จริง” ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าว

นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า Healthy Organization เป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ดีมาก องค์กรจะเติบโตก้าวหน้า ประสบความสำเร็จได้ สิ่งสำคัญหนึ่งคือบุคลากรขององค์กร เมื่อบุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุข ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเจ็บป่วย ก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กร และการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ ได้นำแนวคิด Healthy Organization มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากว่าองค์กรขนาดใหญ่เล็งเห็นถึงประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรอื่นๆ สนใจ และนำไปขยายผลต่อยอดปฏิบัติตามจนประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะนำไปสู่องค์กรต้นแบบระดับประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายระดับชาติ ปัจจัยหลักที่จะก้าวถึงเป้าหมายดังกล่าวคือ การได้รับการสนับสนุนของผู้นำองค์กรที่กำหนดให้เป็น นโยบายที่สำคัญของโรงพยาบาลรามาฯ ตลอดจนการมีทีมงานที่เข้มแข็ง และการสื่อสารเพื่อปลุกกระตุ้นให้คนรามาฯ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” มีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่ให้ประชาชนวัยทำงานในองค์กรได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่ยังครอบคลุมถึงการถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร และทีมงาน/คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพพนักงานขององค์กร สามารถนำตัวอย่าง, แนวทาง, สื่อความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กรได้ด้วย 6 องค์ประกอบหลัก

ทั้งนี้ ได้แก่ นโยบายสุขภาพ (Healthy Policy), การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลสุภาพ (Healthy Workshop), โรงอาหารสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Canteen), พื้นที่สร้างสุขภาวะ เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย (Healthy Space), การประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Meeting) และการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Tournament) ซึ่งขณะนี้ขยายผลไปยังองค์กรต่างๆ ซึ่งมีมากกว่า 300 องค์กรที่เข้าร่วม

นอกจากนี้ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน โดยจะมีการจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ในวันที่ 8 ธ.ค. 2564 นี้ องค์กรที่สนใจสร้างผู้นำสุขภาพหรือเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ที่ Email : raipoong@gmail.com

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ