THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 มกราคม 2565 : 17:21 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบจำนวน 1,084 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานให้เพียงพอรองรับการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19จำนวน 1,084 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา

ทั้งนี้ ใช้สำหรับโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เป็นการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ สำหรับรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

แพทย์จำนวน 55 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา, นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา, เภสัชกร 9 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา, นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565 สำหรับประโยชน์ที่ได้รับ บุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ