Page 9 - M2F - วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
P. 9

NEWS UPDATE          9
    วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561




                                             ‘สมคิด’ตีปี๊บ          AEC




                              เล็งดึง            โรดโชว์อีอีซี



                                               รองนายกฯ สมคิดสั่งลุยโรดโชว์
                        ยักษ์ใหญ่                 ดึงลงทุนเข้าประเทศ หลังกฎหมาย
                                             อีอีซีบังคับใช้
                                               นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
                                             นายกรัฐมนตรี เผยว่า หลังพระ
      สนธิรัตน์ ทำ�สินค้�ถูก                            ราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค              สมคิด
                                             ตะวันออก (พ.ร.บ.อีอีซี) มีผลบังคับใช้
                                             เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้สั่งการ
                                             ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
                                             อุตสาหกรรม สำานักงานคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
                ข�ยให้         ร้�นธงฟ้�             นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี)
                                             พิเศษภาคตะวันออก (สกนศ.) เตรียม ร่วมให้ข้อมูล
                                             แผนให้ข้อมูลเชิญชวนและสร้าง
                                                              นอกจากนั้น การออกไปโรดโชว์
          SME                                  ความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและ เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศจะให้
                                             ต่างประเทศ สิ่งที่ให้เริ่มก่อนและ ความสำาคัญกลุ่มประเทศที่มีการ
                                             เร็วที่สุด คือชี้แจงคณะทูตตัวแทน พัฒนาระดับสูงในอุตสาหกรรม
                                             ของประเทศต่างๆ ที่ประจำาอยู่ใน เป้าหมาย โดยการหารือทวิภาคี
                                             ประเทศไทย เพื่อนำาข้อมูลไปเผยแพร่ ที่จะเกิดในปีนี้แน่คือ เกาหลีใต้ที่
                                             ต่อนักลงทุนแต่ละประเทศ    เชิญไทยมาแล้ว ส่วนฮ่องกงจะไป
                                               สำาหรับงานส่วนนี้มอบหมายให้ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน 2018 Belt
                                             นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำา and Road Summit เดือน มิ.ย.นี้
                                             สำานักนายกรัฐมนตรี รับไปดำาเนินการ จากนั้นจะไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนใน
                                             โดยให้ นายอุตตม สาวนายน  มณฑลสำาคัญๆ บางแห่งในจีน และ
                                             รมว.อุตสาหกรรม และนายคณิศ  เดือน ก.ค.จะประชุมร่วม High Level
                                             แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กับญี่ปุ่น



                                                      เศรษฐกิจ       ครม.สั่งลุย
                                             ณัฐพร                งบกระตุ้นศก.


       พาณิชย์เตรียมดึงผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ยูนิลีเวอร์  นอกจากนี้ จะร่วมมือกับผู้ขนส่งสินค้าและ
      สหพัฒน์ ผลิตสินค้าราคาถูกป้อนร้านธงฟ้า โลจิสติกส์ให้เข้ามาเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปยัง        ครม.จี้ 11 ที่ผ่านมา
      ประชารัฐ 40,000 แห่ง         ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่       หน่วยงานเร่งเบิก ขณะเดียวกัน ได้ย้ำาให้กระทรวง
       นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ในที่ห่างไกล เพื่อให้สินค้ากระจายเข้าร้านค้า  จ่ายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 ต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดำาเนินการ
      (พณ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผน ธงฟ้าประชารัฐได้ทั่วถึง         วงเงิน 14,700 ล้าน ให้แล้วเสร็จภายใน เบิกจ่ายภายใต้โครงการเงินกู้นี้ให้
      ที่จะพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่กำาลังจะมีถึง  นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวง ปี 2562          เสร็จสิ้นตามแผนงาน ไม่เกิน
      40,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นร้านค้าที่ พาณิชย์ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับร้านค้าธงฟ้า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทำารายงาน
      ขายสินค้าราคาถูก หรือดิสเคาท์ช็อป ให้กับ ประชารัฐ เช่น ร้านซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ผลการดำาเนินโครงการ ส่งให้สำานักงาน
      คนไทยอย่างถาวร โดยได้หารือกับผู้ผลิต ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และร้านค้าธงฟ้า เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เร่งรัด บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ทุกเดือน
      รายใหญ่ เช่น ยูนิลีเวอร์ ซึ่งตอบรับที่จะผลิต ประชารัฐอื่นๆ ที่มีความพร้อมในการเข้ามาช่วย หน่วยงานที่ได้รับการเห็นชอบให้ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
      สินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดป้อนให้กับร้านค้า จำาหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้า ขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการเงินกู้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
      ธงฟ้าประชารัฐ และกำาลังนัดหารือกับเครือ ชุมชน เช่น สินค้าทางการเกษตร กะปิ น้ำาพริก  เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่ดำาเนินการได้แล้วเสร็จ ในปี
      สหพัฒน์ภายในเดือน พ.ค.นี้ คาดว่าจะได้รับ หรือสินค้าแปรรูปอื่นๆ เป็นต้น โดยร้านเหล่านี้ ทรัพยากรน้ำาและระบบขนส่งทางถนน งบประมาณ 2562 ให้ใช้เงินจาก
      ความร่วมมือ              ยินดีที่จะรับสินค้าจากเกษตรกรและชุมชน  ระยะเร่งด่วน (มาตรการกระตุ้น แหล่งอื่นเพื่อดำาเนินโครงการให้เสร็จ
       อย่างไรก็ตาม เวลานี้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อนำาไปจำาหน่ายต่อให้ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส เศรษฐกิจ ระยะที่ 2) จำานวน 126 โดยไม่ให้ใช้เงินจากมาตรการนี้แล้ว
      ถือเป็นร้านสำาหรับคนมีรายได้น้อยไปแล้ว ให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีช่องทาง โครงการ ภายใต้การดำาเนินงานของ  ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
      เพราะมีสินค้าราคาถูกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ จำาหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น     11 หน่วยงาน อาทิ กรมชลประทาน ระยะที่ 2 ได้อนุมัติตั้งแต่ปี 2558
      แห่งรัฐกว่า 11 ล้านคน ได้เข้าไปซื้อสินค้า  “ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดแต่ละ กรมทรัพยากรน้ำา กรมทรัพยากรน้ำา วงเงิน 78,200 ล้านบาท โดยกระทรวง
      ซึ่งกำาลังจะปรับโฉมให้เป็นร้านดิสเคาท์ช็อป  จังหวัดไปสำารวจสินค้าของเกษตรกรและผู้ผลิต บาดาล กรมทางหลวง กรมศุลกากร การคลัง รายงานให้ ครม.ทราบว่า
      ที่ขายสินค้าราคาถูกให้กับคนไทยทุกคน มีราคา ชุมชน และทำาการคัดเลือกเข้ามา จากนั้น  วงเงินจัดสรรรวม 14,700 ล้านบาท  หน่วยงานได้ดำาเนินการแล้ว 3,874
      ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป คนมีบัตรหรือไม่มีบัตร จะประสานไปยังร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้ช่วย โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ โครงการ ใช้งบ 60,200 ล้านบาท
      ก็มาซื้อได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพได้อย่าง นำาสินค้าไปจำาหน่าย ซึ่งน่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ แล้วเสร็จภายในปี 2562 ตามที่ มีวงเงินเหลือจ่าย 1,978 ล้านบาท
      ถาวร                 สัปดาห์นี้เป็นต้นไป” นายวิชัย กล่าว   ได้รับอนุมัติจาก ครม.ในปี 2560  ซึ่งจะนำาคืนคลังต่อไป
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14