Page 14 - M2F - วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
P. 14

14     WORK & LIFE                                                  วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
                         งานของคุณ

                 มีความหมายจริงๆหรือเปล่า??        มื่อโดนคนรู้จักถามถึงงานที่ทำาอยู่ หลายคนอาจให้คำาตอบ                  ประเภทที่ 3 เป็นอาชีพที่มีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่
       เว่าพอใจกับตำาแหน่งหน้าที่การทำางานของตนเอง แต่                    ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก หรือปัญหาที่เกิดจากการบริหาร
       เราเคยคิดบ้างหรือไม่ว่างานที่เราทำาอยู่ทุกวันนั้นเป็นงานที่มี             จัดการที่ไม่ดี เช่น พนักงานอุดรอยรั่วสระน้ำา
       ประโยชน์ต่อเราและผู้อื่นหรือเปล่า หรือว่างานของเรา                    ประเภทที่ 4 เป็นอาชีพที่มีขึ้นมาเพื่อให้องค์กรสามารถ
       มีความสลักสำาคัญอะไรต่อสังคมไหม หรือแค่มีไว้ให้ขึ้นชื่อ                พูดได้ว่า เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ผลของการทำางาน
       ว่ามีไปเพื่อประดับบารมีองค์กรเก๋ๆ ถ้าอยากค้นพบคำาตอบ                  ไม่สร้างประโยชน์ให้ใครและไม่มีความจำาเป็นต้องมีเลยก็ได้
       เรามีหนังสือออกใหม่ที่จะช่วยไขความหมายของประเภทงาน                   เช่น เป็นคอลัมนิสต์นิตยสารที่แจกจ่ายภายในบริษัทซึ่ง
       ต่างๆ มาแนะนำา                                     ไม่มีใครสนใจอ่าน
        หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักมานุษยวิทยาชื่อ เดวิด                     ตบท้ายด้วยประเภทที่ 5 คืออาชีพที่ต้องดูแลคนใต้บังคับ
       เกรบเบอร์ ภายใต้ชื่อว่า The Bullshit Jobs : Theory ซึ่ง                บัญชาที่ไม่ได้ต้องการการดูแลหรือควบคุม เช่น หัวหน้างาน
       แปลตรงๆ ว่า ทฤษฎีของงานเฮงซวยนั่นเอง โดย เกรบเบอร์                   ของช่างที่ชำานาญงานอยู่แล้ว เป็นต้น
       จุดประกายไอเดียของเขามาจากการที่นักเศรษฐศาสตร์                      ผู้เขียนยังเสริมอีกว่า คนยังคงยึดค่านิยมเหมือนเดิมกับ
       จอห์น เมย์นาร์ด เคน เคยทำานายไว้เมื่อปี 1930 ว่าในอนาคต                ในอดีตที่ว่าการทำางานเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความมีค่าในแง่ของ
       เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นและสามารถทำางาน                   ความเป็นมนุษย์ ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงยังยึดอยู่กับงานที่คิด
       แทนเราได้ เวลาทำางานของเราจะเหลือเพียงประมาณ                      ว่าดีและเป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ว่างานนั้นๆ ไม่ได้สร้างประโยชน์
       15 ชม.ต่อสัปดาห์เท่านั้น                                ให้กับอะไรหรือใครเลยก็ตาม แถมยังเสียเวลาอันจำากัด
        สิ่งนี้เองที่ทำาให้ เกรบเบอร์ อดสงสัยไม่ได้ว่า ใน                ในชีวิตด้วย เขาให้ความเห็นว่าเราควรทำางานที่ไม่ต้องทำาให้
       ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าทะยานจากอดีตแบบสุดๆ                   เรารู้สึกทรมานกับการทำางานและควรเป็นงานที่ทำาให้เรา
       ทำาไมคนส่วนใหญ่ถึงยังต้องทำางานมากกว่า 15 ชม.                     มีเวลาพักผ่อนมากกว่าได้เงินเยอะๆ
       ต่อสัปดาห์อยู่อีก หรือเป็นเพราะว่าเรากำาลังทำางานที่                   อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านบางคนก็คิดเห็นต่างออกไปว่า
       ไม่จำาเป็นต้องทำากันอยู่                                งานหลายอย่างที่ผู้เขียนจัดอยู่ใน 5 ประเภทงานยอดแย่นั้น
        ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจึงได้จำาแนกประเภทของงาน                  มีความจำาเป็นที่จะต้องมีอยู่ เช่น หากไม่มีเจ้าหน้าที่
       ยอดแย่ไว้ด้วยกัน 5 ประเภท ซึ่งเขามองว่างานเหล่านี้                   ประชาสัมพันธ์ บริษัทก็จะไม่มีใครรู้จักและไม่สามารถ
       เป็นสาเหตุที่เรายังคงต้องทำางานกันในเวลาที่เท่ากับเมื่อก่อน              ขับเคลื่อนสังคมได้ หรือหากไม่มีเจ้าหน้าที่บุคคลก็จะไม่มีใคร
        ประเภทที่ 1 คืองานที่มีไปเพื่อทำาให้คนอื่นรู้สึกว่า                 มาจัดการปัญหาพนักงานในองค์กรที่อาจจะมากเกินที่
       เขาเหล่านั้นมีความสำาคัญ เป็นงานที่ไม่จำาเป็นต้องมีก็ได้                ผู้บริหารจะรับมือไหว
       แต่จุดประสงค์คือมีเพื่อเสริมบารมีผู้อื่น เช่น อาชีพผู้ช่วย
       ที่วันๆ อาจจะแทบไม่มีงานให้ทำาเท่าไหร่นอกจากนั่งตอบเมล
       แต่มีไว้เพื่อให้เจ้านายได้ชื่อว่าเป็นเจ้านาย เพราะถ้าเจ้านาย
       ไม่มีผู้ช่วยหรือผู้ให้บังคับบัญชาแล้วก็คงจะเรียกว่าเจ้านาย               SUCCESS
       หรือหัวหน้าได้ไม่เต็มปากนัก
        ประเภทที่ 2 คืออาชีพที่ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าองค์กรอื่นหรือ                 F RMULA
       บริษัทคู่แข่งไม่มี เช่น ทนายบริษัท หรือเซลส์ขายของผ่าน
       โทรศัพท์ เป็นงานที่มีเพื่อให้ทัดเทียมกับที่อื่น เปรียบเหมือน
       อาวุธที่มีไว้เพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้แม้จะไม่มีสงครามก็ตาม                                        ภาพ : www.youtube.com, www.en.wikipedia.org/wiki/Bullshit_Jobs:_A_Theory
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19