Page 12 - M2F - วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
P. 12

12    ENTERTAIN                                                   วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


                       ฮอตจริงๆ หลุยส์ สก๊อตต์
                     ง�นติดต่อเข้�ม�แน่นม�ก ทั้งอีเว้นท์         หลังจ�กปล่อยภ�พคู่อวยพรวันเกิด
                      พรีเซ็นเตอร์ ก็เลยเกิดกระแสฟัน         ให้แฟนคลับได้กรี๊ดฟินยกใหญ่ พอถ�ม
                     ค่�ตัวพรีเซ็นเตอร์ไปถึง 8 หลัก แต่เจ้�      เจ้�ของวันเกิด ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ รู้สึก
                     ตัวบอก ไม่รู้ร�ยละเอียด ผู้จัดก�รเป็น       ยังไงบ้�งที่ เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี
                       คนดูแลและสกรีนให้คร้�บ            เซอร์ไพรส์ ส�วใหม่บอกถ้�ใครทำ�อะไร
                                              ให้ก็ดีใจ ส่วนจะมีอะไรให้ลุ้นอีกมั้ย ไม่
                                               ค�ดหวังดีกว่� ด้�นสถ�นะขอดูๆ
                                                  ไปก่อนเหมือนเดิม


                                                     อยู่ในขั้นตอนเตรียม
                                                     ตัวเป็นเจ้�ส�วแล้ว
       จบปริญญ�ตรีเป็นที่เรียบร้อย                                สำ�หรับส�วยุ้ย-จีรนันท์
     คิม-คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ที่เตรียม                             มะโนแจ่ม ที่ได้ฤกษ์ลั่น
    เข้�รับปริญญ�บัตรคณะศิลปกรรมศ�สตร์                                ระฆังวิว�ห์กับ ธัญญ์
      วิทย�ลัยดนตรีและศิลปะก�รแสดง                                 ธนากร ต้นปีหน้� ตอน
     ม.สย�ม แม้จะจบช้�กว่�เพื่อนรุ่นเดียวกัน                            นี้ก็เริ่มเตรียมง�น และ
     ก็ไม่ทำ�ให้แฟนๆ และครอบครัวผิดหวัง ก็                              จะไปถ่�ยพรีเวดดิ้งที่
     ส�วคิมทั้งเรียนทั้งทำ�ง�นขยันคูณสองไป                              ทะเลภูเก็ต ในธีมสี
        อีก...ยินดีด้วยนะคะ                                    ที่ชอบ เรียบง่�ยไม่
                                                       หวือหว�
                           TV GUIDE


                            วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
         รายการข่าวดังข้ามเวลา                    มีเพื่อน ผีเด็กจึงชอบปร�กฏตัวให้ผู้คนได้เห็น จ�กสหรัฐที่ถูกถ�มถึงภ�ค 3 กันอย่�งต่อเนื่อง
         เวลา 20.45 น.                        อย่�งซุกซน ซึ่งในก�รปร�กฏตัวทุกครั้งได้ ซึ่งดัดแปลงม�จ�กนวนิย�ยข�ยดีอันดับ 1
        ตอน คำ�ส�รภ�พ...ลวง กลุ่มวัยรุ่นขี่รถ              สร้�งคว�มอลหม่�นวุ่นว�ยและคว�ม ในสหรัฐจ�กฝีมือของ 2 นักเขียน เจมส์
      จยย.ยิงไล่ล่�กันกล�งเมืองก�ฬสินธุ์ เมื่อ              หว�ดกลัว จนช�วบ้�นต้องรวมพลคนกลัวผี แพตเทอร์สัน และไมเคิล เลดวิดจ์ ที่ให้สัตว์
      กล�งดึกวันที่ 10 ก.ค. 2555 มีผู้เสียชีวิต             ขึ้นม�และแห่กันไปพึ่งหลวงพ่อ (จตุรงค์ บนโลกที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ เร�อ�จล่�สัตว์เพื่อ
      3 คน ส่วนผู้รอดชีวิต 3 คน ให้ก�รว่� กลุ่ม             มกจ๊ก) เจ้�อ�ว�สวัดในหมู่บ้�น   อ�ห�ร หรือคว�มสนุก ทรม�นสัตว์โดย
      ผู้ลงมือมีด้วยกัน 3 คน ส�เหตุเกิดจ�กเขม่น                              ก�รกักขัง นำ�ม�ฝึกฝนเพื่อคว�มบันเทิง แต่
      กับกลุ่มผู้ยิงเรื่องแย่งกันจีบผู้หญิง และเพียง           ซีรีส์รูปทอง เวลา 20.20 น.    ถ้�วันหนึ่งสัตว์เหล่�นี้หมดคว�มอดทน และ
      ข้�มคืนตำ�รวจก็ส�ม�รถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย กันเอง ใครแพ้ต้องม�แร็พสดแก้ตัวกันในช่วง         อย�กโต้กลับมนุษย์บ้�งคงเป็นเรื่องที่อันตร�ย
      ได้ โดยผู้ต้องห�ให้ก�รส�รภ�พ แต่เมื่อนำ�ตัว “8 บ�ร์หนีต�ย” เพื่อห�เพียง 1 เดียวที่หนี        สำ�หรับมนุษย์ ออกอ�ก�ศทุกวันจันทร์และ
      ม�แถลงต่อหน้�สื่อมวลชน พวกเข�กลับ ต�ย กลับเข้�ม�ร่วมทีมตัวเองอีกครั้ง เป็นอีก            อังค�ร เริ่มตอนแรกคืนนี้
      ปฏิเสธ กล่�วห�ว่�ถูกตำ�รวจซ้อมให้รับ รอบก�รแข่งขันที่กดดันสุดๆ ประเดิมที่ทีม
      ส�รภ�พ อย่�งไรก็ต�ม ตำ�รวจก็ยังยืนกร�น ของโค้ชปู่จ๋�นเป็นทีมแรก เหล่�แร็พเปอร์จะ               รายการซีเนม่า ฮิตส์
      ว่�หลักฐ�นที่ได้ม�จ�กก�รสอบสวนเพียงพอ จับคู่ใครเจอใคร และจะม�แร็พเพลงอะไรนั้น                 เวลา 20.15 น.
      ในก�รเอ�ผิดได้ เมื่อต่�งฝ่�ยต่�งมีหลักฐ�นที่ แล้วใครจะต้องหนีต�ย ลุ้นกันจนวิน�ที            เสนอเรื่อง “Free Willy 3 เพื่อเพื่อน
      ขัดแย้งกัน ผู้ถูกกล่�วห�ทั้ง 3 จะกลับมี สุดท้�ย            อำ�พัน (ตั๊ก มยุร�) พย�ย�มให้ทีฆะ (ทอย และหัวใจอันยิ่งใหญ่ 3” วิลลี่ เจสส์ (เจสัน
      อิสรภ�พได้อีกครั้งหรือไม่                     ปฐมพงศ์) สนิทสนมกับเยีย (แก้ว จริญญ�) เจมส์ ริคเตอร์) ได้ทำ�ง�นร่วมกับ แรนกอล์ฟ
                          รายการเทศกาลหนัง GTH    จนทำ�ให้ทีฆะอึดอัด ทีฆะจึงไปปรึกษ�รัสสะ (ออกัสท์ เบลเลนเบิร์ก) ต�มรอยฝูงปล�ว�ฬ
         รายการ THE RAPPER         เวลา 17.00 น.       (แดน วรเวช) แล้วรัสสะก็ว�งแผนให้ทีฆะได้ ในช�ยฝั่งอันห่�งไกล ที่นั่นเข�ได้พบกับ
         เวลา 20.05 น.         เอ�ใจคนรักหนังกันแบบเต็มอิ่ม GMM25 อยู่กับเรียวข้�ว (ปันปัน สุทัตต�) แต่เรียวข้�ว แม็กซ์ เด็กวัย 10 ขวบ ที่โปรดปร�นปล�ว�ฬ

        พบกับคว�มมันของเหล่�แร็พเปอร์ที่ผ่�น เสิร์ฟ “เทศก�ลหนัง GTH” ที่ได้รวบรวมหนัง กลับมีนัดป�ร์ตี้กับเพื่อน ทีฆะจึงไปห�ช�ญ แต่ทว่� พ่อของแม็กซ์ซึ่งเป็นช�วประมงได้
      รอบ Audition เข้�ม�รวมทีมกับทั้ง 4 โค้ช Feel Good ในคว�มทรงจำ�ของใครหล�ยๆ สอน (ท็อป เทวินทร์) แทน แล้วหลังจ�กนั้น แอบซ่อนปริศน�ลึกลับซึ่งเป็นภัยร้�ยต่อฝูง
      กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่, ปู่จ๋�น ลองไมค์, Twopee คนกลับม�ให้ได้ดูกันผ่�นหน้�จอทีวี ประเดิม ทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันม�กขึ้นเรื่อยๆ ปล�ว�ฬ เจสส์และแม็กซ์จึงเริ่มภ�รกิจสุด
      Southside โต้ง พิทวัส และ UrboyTJ ทีเจ เรื่องแรกกับหนังผีส�ยฮ�น้ำ�ต�เล็ด “โกย            ระทึกเพื่อคว�มปลอดภัยของเหล่�ปล�ว�ฬ
      จิร�ยุทธ ซึ่งสัปด�ห์นี้เปิดเวทีในรอบแบทเทิล เถอะโยม” เรื่องร�วเกี่ยวกับผีเด็กเร่ร่อน (น้อง โปรแกรมพรีเมี่ยม ซีรีส์ เพื่อนรัก
      เหล่�แร็พเปอร์ในแต่ละทีมต้องฟ�ดฟัน พี มกจ๊ก) ที่ต้องก�รต�มห�พ่อซึ่งไม่เคยพบ  เวลา 22.40 น.
                       หน้�กันม�ก่อน แต่ด้วยคว�มเหง�และอย�ก ซู สัตว์ สยอง โลก ปี 3 (Zoo) ซีรีส์สุดฮิต
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17