Page 15 - M2F - วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
P. 15

WORK & LIFE 15
    วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
      มื่อโลกไม่หยุดหมุน วิทยาการด้านการ แพทย์ไทยสร้างชื่อ
     เแพทย์จึงหยุดนิ่งไม่ได้ ด้วยเหตุนี้
     แบรนด์เวชสำาอางชั้นนำาจากฝรั่งเศส LA
     ROCHE-POSAY (ลาโรช-โพเซย์)      คว้ารางวัลวิจัยระดับเอเชีย
     จึงได้ริเริ่มโครงการ ASIA PACIFIC LA
     ROCHE-POSAY FOUNDATION มาตั้งแต่ เกิดแผลเป็นแล้ว เพราะการเกิด
     ปี 2551 โดยมุ่งมั่นสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ แผลเป็นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วย
     ในสาขาตจวิทยา (Dermatology) เพื่อ บางคนไวต่อการเกิดแผลเป็น ดังนั้น
     ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาการรักษาซึ่ง ถ้าเกิดแผลแล้วเราควรรีบรักษา
     ก่อประโยชน์ทางการแพทย์      เบื้องต้น เช่น การใช้แบรนด์
                      เวชสำาอางที่ช่วยซ่อมแซมผิวและ
                      ลดเลือนรอยแผลเป็น แต่ถ้ายัง
                      ไม่ดีขึ้นควรไปปรึกษาแพทย์
                      เพราะทิ้งไว้จะยิ่งทำาให้การรักษา
                      ยากขึ้น
                นพ.ศุภะรุจ

      ในปีนี้ อาจารย์ นพ.ศุภะรุจ เลื่องอรุณ
     สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
     นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็น
     แพทย์ที่ได้รับรางวัลในสาขาคลินิคัล
     เปเปอร์ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย
     ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นจำานวน
     5,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร
      นพ.ศุภะรุจเปิดเผยว่า รอยแผลเป็น
     นับเป็นปัญหาใหญ่กับจิตใจของคนไข้ โดย
     เฉพาะในผู้หญิง และด้วยความที่คลุกคลีอยู่
     กับคนไข้ที่มีปัญหาแผลเป็นและแผลเป็น
     นูน จึงเห็นว่าการรักษาที่มีอยู่ยังไม่ตอบ
     โจทย์ความต้องการของคนไข้มากนัก ทำาให้
     สนใจศึกษาแนวทางในการรักษาเพิ่มเติม
      ปกติการรักษาแผลเป็นมีอยู่ด้วยกัน
     หลายวิธี ซึ่งวิธีที่นิยมทำากันคือ การฉีด
     สเตียรอยด์ แต่ปัญหาจากการรักษาแบบนี้
     ที่พบบ่อยคือ เกิดแผลฝ่อ เส้นเลือด
     ขยายตัว หรือแผลไม่สม่ำาเสมอ จึงมีการใช้
     เลเซอร์มาช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษา
     แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์การรักษาได้
     อย่างมีประสิทธิภาพ
      ด้วยเหตุนี้ทำาให้เข้ามาศึกษาถึงวิธีการ
     รักษาแผลเป็นและแผลเป็นนูนโดยการใช้
     เลเซอร์ โดยลักษณะการวิจัยคือ ผลของ
     การเลเซอร์ที่ทำาให้เกิดแผลชนิดแบ่งส่วน
     ร่วมกับการใช้ซิลิโคนเจลจากแบรนด์
     เวชสำาอางมาเปรียบเทียบกัน โดยผลจาก
     การศึกษาวิจัยพบว่ามีแนวโน้มว่าการรักษา
     ด้วยการใช้เลเซอร์และใช้ซิลิโคนเจลควบคู่
     กันจะเสริมให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
     แผลเป็นให้ดีขึ้นเป็นลำาดับ เนื่องจาก
     ซิลิโคนเจลจากแบรนด์เวชสำาอางมีสารที่
     ช่วยเสริมให้แผลเป็นเนียนเรียบเสมอกันได้
     เร็วขึ้น ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความแรงของ
     การใช้เลเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องวิจัยเพิ่มเติม
     ต่อไปในอนาคต
      อย่างไรก็ดี ทั้งแผลเป็นและแผลเป็น
     นูนสามารถเกิดซ้ำาได้ โดยเฉพาะคนที่เคย
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20