BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 พฤษภาคม 2565 : 10:42 น.

ปลดักทม.เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ทั้งนี้ การจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อมิให้เกิดความแออัด ประกอบด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานละ 3 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 250 คน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 20 รูป พระสงฆ์บิณฑบาต จำนวน 65 รูป และพระสงฆ์บรรยายธรรม จำนวน 1 รูป รวมจำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 250 - 350 คน จัดเตรียมสถานที่โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะตักบาตร รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร จัดสำรับแยกเฉพาะพระสงฆ์แต่ละรูป และจัดพื้นที่ฉันภัตตาหารเช้าโดยจัดโต๊ะและเก้าอี้แบบเว้นระยะห่าง กำหนดให้มีจุดคัดกรองและจุดตรวจสอบหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ อย่างน้อย 3 เข็ม จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่การจัดงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่นำแถวพระสงฆ์เข้ารับบิณฑบาตจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงผู้ร่วมพิธีตักบาตรให้เข้าประจำจุดตามผังโต๊ะตักบาตร โดยเว้นระยะห่างการตักบาตรอย่างน้อย 1 เมตร และขอความร่วมมือผู้ร่วมงานและพระสงฆ์สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการพูดคุยในพื้นที่ตลอดการจัดงาน

สำหรับ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงได้ถือเอาวันสำคัญดังกล่าวประกอบกุศลพิธี รำลึกบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติ โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN) สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ได้รับรองข้อมติให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อันเป็นวันที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานอื่น ๆ จะจัดให้มีการระลึกถึงตามความเหมาะสมด้วย จึงถือเป็นวาระอันเป็นมหาอุดมมงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการประกอบบุญกุศลและปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา 

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ