BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 มิถุนายน 2565 : 12:38 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกรุงเทพมหานคร "ชัชชาติ"มอบหมาย-มอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ สั่ง-ปฏิบัติราชการแทน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269 /2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

1. มอบหมาย และมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ทั้งนี้ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน มีรายละเอียดดังนี้

1.1นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สํานักการคลัง

สํานักเทศกิจ

สํานักสิ่งแวดล้อม

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.2 รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

สํานักการโยธาสํานักการระบายน้ำ

สํานักการจราจรและขนส่ง

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง

บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

สํานักการแพทย์

สํานักอนามัย

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1.4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

สํานักการศึกษา

สํานักพัฒนาสังคม

สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

2. ในกรณีที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลําดับใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลําดับถัดไป ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 มีอํานาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน ส่วนกรณีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในลําดับที่ 1.4 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในลําดับที่ 1.1 มีอํานาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

3. การสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับราชการ ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1 ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาสั่งการในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

3.1 งานที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องงานนโยบาย หรืองานที่เป็นเรื่องสําคัญและอาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือ แก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม

3.2 การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

3.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ

3.4 เรื่องเสนอสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

4. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้ คือ

ลําดับที่ 1 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม

ลําดับที่ 2 รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล

ลําดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช

ลําดับที่ 4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/130/T_0047.PDF 

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ