NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 พฤษภาคม 2562 : 22:40 น.

.

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เริ่มขึ้นแล้วครับ ซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562 ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครับ

กทม.ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และจะอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ยังมีพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ทุกวัน ในช่วงเวลา 10.00 น. รวมถึงพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน ทุกวัน ในเวลา 17.00 น. ไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ครับ

ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น ส่วนในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณลานคนเมือง ผมขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านด้วยนะครับ

ในส่วนของสำนักงานเขต 50 เขต ก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันครับ ทั้งการจัดโต๊ะหมู่บูชาและนิทรรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตร่วมกิจกรรม รวมถึงรณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่เขต และร่วมกับวัดในพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

เนื่องจากพุทธศาสนิกชนทุกนิกาย พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วโลกครับ และสหประชาชาติยังได้ยกย่องให้ “วันวิสาขบูชา” เป็น “วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)” หรือ “วันสำคัญของโลก” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน อีกทั้งเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก นอกจากนี้คำสอนของพระพุทธเจ้า ยังมุ่งเน้นให้มวลมนุษย์มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้สังคมเกิดความรัก ความสงบสุข ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับสหประชาชาติครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

รัฐบาลชวนใส่เสื้อเหลืองเข้าเฝ้ารับเสด็จขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

รัฐบาลชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เฝ้ารับเสด็จขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธ.ค.เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญ และร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย

ข่าวที่น่าสนใจ