NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 กรกฎาคม 2562 : 19:25 น.

.

ใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึง 2 โอกาสด้วยกันครับ คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งทุกปี กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะร่วมกับองค์กรทางพุทธศาสนา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทุกวัย ได้ร่วมกันน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปีนี้ก็เช่นกันครับ

กทม.ได้ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 ก.ค.62 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค.62

ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค.62 เวลา 14.00-15.00 น. กทม.รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 13 “กัณฑ์นครกัณฑ์” ส่วนวันอังคารที่ 16 ก.ค.62 เวลา 07.00 น. ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อีกด้วยครับ

และตลอดทั้งสัปดาห์นี้ สำนักงานเขตของกทม. ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน ทั้งการจัดนิทรรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่เฉพาะงานบุญงานกุศลเท่านั้นนะครับ ในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ กทม.ยังได้จัดกิจกรรม "ถวายชัยเฉลิมชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ" เพื่อเดินหน้าลดภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 22- 26 กรกฎาคม 2562 หมุนเวียนไปยังโรงพยาบาลในสังกัด 5 แห่ง

ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการเผยเเพร่พระเกียรติยศของพระองค์ท่านต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการคัดกรองโรคตับอักเสบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่รับจำนวนจำกัดครับ สอบถามรายละเอียดผ่านศูนย์ BFC หรือแผนกประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งใกล้บ้านว่าแต่ละโรงพยาบาลจะจัดกิจกรรมวันไหนบ้าง โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2225 1354 โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0 2437 7677

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7986 โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0 2328 6760 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 08 2940 6308 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ โทร. 0 2222 5141 ในวันและเวลาราชการครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ