NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 กรกฎาคม 2563 : 20:29 น.

.

เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรม ซึ่งประกอบด้วย กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มบิ๊กทรี การไฟฟ้านครหลวง กรมป่าไม้ สมาคมรุกขกรรมไทย ได้มีการหารือถึงแนวทางที่จะส่งเสริมการพัฒนาการปลูก รวมถึงการบำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ ให้เป็นไปตามหลักรุกขกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการตัดต้นไม้ในกรุงเทพฯ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมภูมิทัศน์ของเมือง ควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยกำหนดได้เป็น 2 แนวทางครับ

แนวทางที่ 1 ทุกสำนักงานเขต แต่งตั้ง “ผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งต้นไม้” เขตละ 1 คน หากมีความจำเป็นต้องตัดโค่น หรือล้อมย้าย จะต้องมีการตรวจสอบและประเมินสุขภาพและความเสี่ยงต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขต และต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ การล้อมย้ายหรือตัดต้นไม้ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน

แนวทางที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนางานด้านรุกขกรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อร่างข้อกำหนดการในการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร เช่น การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การบำรุงรักษาต้นไม้ การตัดแต่ง รวมถึงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563

สำหรับข้อกำหนดในการปฏิบัติงานนี้ จะมีแนวทางที่เพิ่มจากการปฏิบัติงานในปกติคือ มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้ทุกต้นมีสุขภาพและความแข็งแรงต่างกัน จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้แต่ละต้นเป็นกรณีๆไป แล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญในการตัดแต่ง ซึ่งจะเปลี่ยนไปจากแนวทางที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม ที่ตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่บริเวณเดียวกันพร้อมกันทั้งหมด

นอกจากนี้ กทม. จะเน้นให้มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศต้นไม้ รวมถึงข้อมูลต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการอนุรักษ์และวางแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาเมืองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม อีกทั้งยังจะทำทะเบียนต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการสำรวจ และหมั่นดูแลรักษา หากจำเป็นต้องตัดโค่นก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การปลูกต้นไม้บนที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของกทม.กว่า 4,000 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ซึ่งกทม.จะขอสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้นจากกรมป่าไม้ เพื่อไม่ให้เป็นที่รกร้าง เสี่ยงต่อการบุกรุก เป็นแหล่งมั่วสุมหรืออาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษา ซึ่งในคณะกรรมการการพัฒนางานด้านรุกขกรรมกรุงเทพมหานคร นั้นมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมด้วย ซึ่งก็มีไอเดียที่จะให้นักศึกษาด้านภูมิสถาปัตย์มาช่วยออกแบบและวางแผน เพื่อให้เกิดความสวยงามไปพร้อมๆ กันด้วยครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

.

ชลบุรี-หนุ่มระยองไอเดียพิลึกนำโคลนมาทารถเก๋งคันงามจนเลอะเทอะแต่กลายเป็นจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปเรียกรอยยิ้มแก่ผู้พบเห็น

.

โรงเรียนอนุบาลฟูจิ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดในโลก

.

ขอนแก่น-ภาคประชาชนอีสานเดินหน้าร้อง“บิ๊กตู่”ตรวจสอบโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมปี 63 หลังพบมีขบวนการงาบหัวคิวสูงถึง 35 % อีกทั้งล็อคสเปกให้กับผู้รับเหมารายเดิม

ข่าวที่น่าสนใจ