THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มีนาคม 2565 : 16:27 น.

หนองบัวลำภู-ปลัดมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนฯเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ก่อหนี้เสียน้อยที่สุดลำดับ 2 ของอีสาน

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมรวมพลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.หนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางอรณัฏฐ์ ถาบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกว่า 200 คนร่วมงาน ที่โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สตรีไทยเป็นเสมือนเสาหลักที่รับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในครอบครัว สังคมไทยเราอยู่ได้เพราะสตรี ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังและฝากความหวังไว้กับสตรีไทยทุกคน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อมีเงินทุนหมุนเวียนให้พวกเราที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำไปลงทุนประกอบสัมมาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ในขณะเดียวกัน สมาชิกกองทุนฯ มีความรับผิดชอบในการส่งใช้คืนเงินทุนหมุนเวียน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ.หนองบัวลำภู เป็นลำดับที่ 2 ของผู้ที่มีหนี้เสียน้อยที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีนัยสำคัญแสดงถึงความมุ่งมั่นของสมาชิกกองทุนฯในการที่จะทำให้กองทุนเกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้นำสตรีทุกคนที่ร่วมกันแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ทั้งการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทย และการตั้งใจประกอบสัมมาชีพ เพื่อมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว และขอให้พวกเราทุกคนได้มั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องสตรีที่มีความประพฤติที่ดีงาม ดูแลครอบครัว รับผิดชอบ เสียสละ มีจิตอาสา เพื่อสังคม และขอเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนกองทุนฯของหนองบัวลำภูและจังหวัดต่าง ๆ ด้วยการให้กำลังใจ เข้าไปช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญที่สุดช่วยขยายผล เผยแพร่ สนับสนุน กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกองทุนฯ และวิสาหกิจชุมชน OTOP ต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนมากขึ้น เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบสัมมาชีพอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวชื่นชมรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนบทบาทสตรีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้สตรีในชนบทมีโอกาสในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกหลาน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สตรีไทยได้มีโอกาสบริหารจัดการกลุ่ม ยกระดับคุณภาพการผลิต การตลาดอย่างครบวงจร ที่สำคัญสมาชิกกองทุนฯทั้ง 15 ล้านคนทั่วประเทศ ได้พิสูจน์ตนเองอย่างดียิ่งว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบ จนทำให้การผิดนัดชำระหนี้มีอัตราที่ต่ำมากไม่ถึง 10% โดยเฉพาะสตรีหนองบัวลำภูมีการผิดนัดชำระหนี้เพียง 4% เท่านั้น จึงมั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเพิ่มทุนหมุนเวียนให้กองทุนฯเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สตรีได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงทุกครัวเรือน และจัดหารถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่จำเป็นต้องใช้ และครอบครัวไม่สามารถซื้อได้ เพื่อที่จะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข้อมูลความเดือดร้อนต่าง ๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากทุกภาคส่วน จึงขอให้พวกเราช่วยกันในการที่จะรวมพลังของคนกองทุนฯ แจ้งข้อมูลไปยังผู้ว่าฯ และนายอำเภอ ทำความดีเพื่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในวาระอันเป็นมหามงคลนี้

ขณะที่ นางอรณัฏฐ์ ถาบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ปัจจุบันจ.หนองบัวลำภู มีสมาชิกกองทุนฯ ประกอบด้วย สมาชิกประเภทองค์กร จำนวน 754 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 100 สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 140,254 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.48 ของสตรีที่มีคุณสมบัติ มีสมาชิกที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2564 จำนวน 2,016 โครงการ เป็นวงเงิน 166,014,478 บาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลือโครงการที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 738 โครงการ จำนวนเงิน 67,453,214.70 บาท ซึ่งกองทุนฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรี

สำหรับ การจัดมหกรรมรวมพลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.พ.ศ. 2563 และแสดงผลความสำเร็จของสมาชิกกองทุนฯจ.หนองบัวลำภู ผ่านนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา และผ้าลายอัตลักษณ์จ.หนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมทักษะและต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า การออกแบบชุดผ้าไทย เพื่อให้สวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน และจัดแสดงผลสำเร็จของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ