THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 เมษายน 2565 : 14:52 น.

เชียงใหม่-ราชเลขานุการในพระองค์ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง ช่วยชาวบ้านกว่า 8 พันคนมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตาม โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็น 1 ใน 11 จังหวัด ที่ได้ดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง

ทั้งนี้ หลายพื้นที่ในประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลานาน ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน ทำให้ความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคมีมากขึ้น ระบบประปาเดิมไม่สามารถจ่ายน้ำได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ออกแบบ และวางแผนจัดทำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมทั้งก่อสร้างระบบประปาบาดาลในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภค จากนั้นให้ราษฎรในพื้นที่เป็นผู้ดูแลระบบหลังดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำหรับ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรจำนวน 4,316 ครัวเรือน 8,795 คน ถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงประสบกับปัญหาแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในหน้าแล้งน้ำผิวดินลดระดับลง ทำให้ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ น้ำไม่สะอาด มีสี และมีตะกอนขุ่น ประกอบกับมีปริมาณตะกอนปะปนในน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ท่อส่งน้ำเกิดการอุดตัน ดังนั้น จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านเรือนถึง 30,000-50,000 บาท ต่อเดือน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ