THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 เมษายน 2565 : 14:25 น.

กาญจนบุรี-อธิบดี พช.มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรี ผู้แทนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาสาละวะ และสาขาไล่โว่ นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสังขละบุรี และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายสมคิด กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นในปีเด็กสากล พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย โดยในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกอบด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด โดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้ว 105,805 คน เป็นเงิน 128,219,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กและงบสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กนักเรียน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 60 ทุนๆ ละ 1,500 บาท และงบสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ และสาขาบ้านไล่โว่ การจัดกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็ก และสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กที่ยังขาดโอกาสและยากจน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และสร้างโอกาสในสังคมแก่เด็กและเยาวชนต่อไป 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ