THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 พฤษภาคม 2565 : 16:44 น.

ระยอง-สมาคมเพื่อนชุมชน หนุนเยาวชนเรียนดีขาดทุนทรัพย์ จ.ระยอง เข้าระบบการศึกษาต่อเนื่องในระดับปวช.เดินหน้า “โครงการทุนอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ประจำปี 2565” เปิดรับ 45 ทุน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ก.ค. ในสาขาวิชาชีพที่กำหนด ยกระดับการศึกษาในพื้นที่

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทยและจีพีเอสซี ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน เตรียมเปิดโครงการทุนอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ประจำปี 2565 เป็นการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้เข้าระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับการศึกษา

“โครงการมอบทุนการศึกษาระดับอาชีวะ เป็นการดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมแรงงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะที่ต้องใช้แรงงานฝีมือระดับสูง และมีทักษะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งในพื้นที่ระยอง เป็นพื้นที่การขับเคลื่อนการลงทุนภายใต้การส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)” นายมนชัย กล่าว

สำหรับการมอบทุน โครงการทุนอาชีวศึกษาต่อเนื่อง ในปี 2565 เปิดรับทั้งสิ้น จำนวน 45 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เยาวชนที่ยื่นใบสมัครต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน จ.ระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับแต่มีนาคม 2562 เป็นต้นไป) และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.1-ม.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70 สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 กรกฎาคม 2565 หรือ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่เรียนอยู่เท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูแนะแนวของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่กำหนด หรือ สมาคมเพื่อนชุมชน ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.) ประจำปี 2565 โทรศัพท์ 062-6851138 หรือ เฟซบุ๊ก เพื่อนชุมชน และศึกษารายละเอียดได้ที่ www.community.or.th 

สำหรับสาขาและประเภท ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เข้าปวช.1 จนจบหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาระบบราง สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วยสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาการบัญชี ส่วนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ