THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 พฤษภาคม 2565 : 20:36 น.

ปลัด มท.เชิญชวนนายอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ สมัครโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความผาสุกให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อน"โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง" จึงขอเชิญชวนนายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ สมัครเข้าร่วม โครงการฯ ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 3 มิ.ย.2565 โดยจะดำเนินการคัดเลือกอำเภอนำร่อง ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 อำเภอ โดยรอบสุดท้ายจะทำการคัดเลือกอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดละ 1 อำเภอ เพื่อจะเป็น "สุดยอด 18 นายอำเภอของประเทศไทย" เป็นทีมในการ Change for Good บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน มาช่วยทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงามที่มีความสุขอย่างยั่งยืน และทำให้ทุกคนในสังคมได้รู้ว่า “คนมหาดไทยเป็น Momentum for Change”

ทั้งนี้ จะเป็นการรวมพลังนายอำเภอเข้าสู่ “โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย” โดยการดำเนินการในครั้งนี้ไม่มีคำว่า จะสำเร็จหรือจะล้มเหลว เพียงแค่ทุกคนมีใจและตั้งใจที่จะทำก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เพราะนายอำเภอทุกท่านคือ “ทีมมหาดไทย” ที่ทรงพลังแห่งการเป็นนักประสาน นักบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ อันจะยังผลทำให้ประเทศชาติเกิดความผาสุก และทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ กลล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ชาวมหาดไทยทุกคนจะต้องช่วยกันเฟ้นหาผู้นำในพื้นที่ ที่เป็นนักบูรณาการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ในการทำหน้าที่ “นายกรัฐมนตรีที่ดีที่อำเภอ” เราเชื่อมั่นว่านายอำเภอทุกคนมีใจ มีแรงปรารถนา มี Passion ที่อยากจะทำงาน ด้วยกลวิธีและรูปแบบการทำงานที่ดี ที่หลากหลาย แตกต่างกันไป ดังนั้น หากแนวทางหรือกระบวนการทำงานเหล่านี้ ถูกเก็บไว้กับตัวนายอำเภอเอง หรือหากเกษียณไปพร้อมกับท่านนายอำเภอที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ หรือเลื่อนตำแหน่ง ย้ายตำแหน่ง สิ่งที่ดี ๆ ที่เป็นองค์ความรู้ก็จะหายไป เพราะบทเรียนจากการสั่งสมปฏิบัติราชการของท่านนายอำเภอทุกคน ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว ต่างเป็นประสบการณ์ที่มีความสำคัญ ซึ่งจะเป็น “ต้นแบบในการทำงาน” ของคนมหาดไทยทุกคน

“กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่เก่าแก่อยู่คู่กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานถึง 130 ปี และกำลังก้าวสู่ปีที่ 131 ในการเป็นกระทรวงหลักที่ทำหน้าที่สำคัญ คือ รักษาความมั่นคงภายใน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะตำแหน่งใดในกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เรื่องใหญ่ที่คนมหาดไทย ต้องคำนึงถึงเสมอ คือ การช่วยเหลือน้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความรักความสามัคคี เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ และดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องทุกข์ร้อนจากปัญหาต่าง ๆ เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนา และทำนุบำรุงให้พี่น้องประชาชนมีการมีงานทำ สามารถทำมาหากิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ตลอดชีวิต เพื่อนำพาให้เกิดสิ่งที่ดีในสังคมให้ได้” ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ