THAI NEWS

17 มีนาคม 2566 : 20:07 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 4 หน่วยงาน จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี บริเวณกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้มีน้ำ ใช้ในการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการยกเว้นค่าไฟฟ้า จุดจ่ายน้ำชั่วคราวของกองทัพบกและจุดจ่ายน้ำถาวรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 927 แห่ง หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ยกเว้น 456,829 กิโลวัตต์ชั่วโมง จำนวนเงินมากกว่า 6 ล้านบาท รวมทั้งสนับสนุนด้านบุคลากร ยานพาหนะบรรทุกน้ำ ถังบรรจุน้ำ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ได้มีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อบริโภค อุปโภค อย่างพอเพียง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ