THAI NEWS

24 มีนาคม 2566 : 19:54 น.

กปน. จัด Go Live MWA COMMAND CENTER เฟส 1

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.09 น. ณ ห้อง MWA COMMAND CENTER ชั้น 6 สนญ. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดโครงการ (Go Live) ระยะที่ 1 โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา (MWA COMMAND CENTER) โดยมี คณะกรรมการ กปน. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานด้วย ทั้งนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายบริหารจัดการองค์กรของคณะกรรมการ กปน. ที่มุ่งมั่น ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการร้องทุกข์ ร้องเรียน และบริการประชาชนด้วยการบูรณาการ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจ และความไว้วางใจให้กับประชาชนต่อคุณภาพน้ำประปาตามภารกิจของ กปน. ที่สะท้อนตามแนวนโยบายที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)

ซึ่งโครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา การดำเนินงานระยะที่ 1 ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา และการพัฒนาระบบเพื่อจัดการสถานการณ์ปกติ (Routine Situation Management)

โดยภายในงานมีการนำเสนอหัวข้อ เพื่อให้บุคลากรของ กปน. เข้าใจระบบงานที่สนับสนุนการปฏิบัติและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

▶️ การก่อตั้งศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา โดย ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล ตำแหน่ง Project Manager บริษัท มโหฬาร จำกัด เช่น ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้โครงการ และการปรับปรุงศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา เป็นต้น

▶️ การพัฒนาระบบเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ โดย ดร.สัญญา เศรษฐพิยากุล ตำแหน่ง ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท มโหฬาร จำกัด เช่น แนวคิดการแก้ปัญหาและการบริการประชาชน ระบบสนับสนุนการร้องทุกข์ ร้องเรียน และบริการประชาชนด้วยการบูรณาการ การนำเสนอการใช้งานระบบ (Demo) สถานการณ์ปกติ และการจัดการสถานการณ์ปกติ เป็นต้น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ