THAI NEWS

24 มีนาคม 2566 : 19:56 น.

กปน. รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2565 จากผลงานนวัตกรรมและการบริการดีเด่น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายมานิต ปานเอมผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมนายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ กปน. รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ จากผลงานยานใต้น้ำไร้คนขับ (Unmanned Underwater Vehicles – UUV) “ชาญสมร” และรางวัลรางวัลบริการดีเด่น จากโครงการ “MWA Excellence Virtual Service” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด "รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในการนี้ นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ และนางสาวสุวรา ทวิชศรี รองผู้ว่าการ กปน. ร่วมแสดงความยินดี

รัฐวิสาหกิจถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ สคร. จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อยกย่องรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ สร้างขวัญและกำลังใจ และเผยแพร่ผลงานของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนได้รับทราบ ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่น พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 11 ประเภท

☆รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ จากผลงานยานใต้น้ำไร้คนขับ (Unmanned Underwater Vehicles – UUV) “ชาญสมร” : เป็นเครื่องมือสำรวจตรวจสอบและระบุตำแหน่งการแตกรั่วภายในท่อประธานจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางหุ่นยนต์ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายภายในท่อ เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในบริเวณที่มีอัตราน้ำสูญเสียสูง หรือในบริเวณที่การสำรวจด้วยวิธีการอื่นเข้าถึงได้ยาก นับได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในวงการสำรวจหาจุดแตกรั่วภายในท่อประปา

☆รางวัลรางวัลบริการดีเด่น จากโครงการ “MWA Excellence Virtual Service” : การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกกระบวนการให้บริการของ กปน. นอกจากปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำนักงานประปาสาขาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการให้บริการแล้ว กปน. ยังพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ มุ่งเน้นการให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประปาสาขาก็สามารถขอรับบริการ/ติดต่อทำธุรกรรมกับ กปน. ได้ตลอด Customer Journey แบบ One Stop Service บน Application MWA onMobile สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การขอรับบริการและทำธุรกรรม การรับฟังเสียงของลูกค้า การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ