THAI NEWS

31 มีนาคม 2566 : 09:00 น.

131 ปี กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกได้เกิดวิกฤตการณ์อย่างรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้โลกเกิดการปรับตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็ว นักวิชาการได้นิยามคำศัพท์เรียกโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ว่า “BANI World” ซึ่งประกอบด้วย B – Brittle (ความเปราะบาง) A – Anxious (ความกังวล) N – Nonlinear (ความสับสนต่อการคาดเดา) และ I – Incomprehensible (การเข้าใจได้ยาก)

โลกยุคการเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความท้าทายหลากหลายด้าน ล้วนส่งผลกระทบทางกายภาพและสภาวะจิตใจของคนทุกช่วงวัย กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับตัวได้ สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้ทันยุค ทันสมัย พร้อมๆ กับการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของผู้เรียน จากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกคนให้ได้มากที่สุด

ปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการได้สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ “TRUST” ให้กับสังคม โดยมีหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้ประเทศมีกำลังคนสมรรถนะสูง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผ่านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งแนวโน้มโลกในอนาคต ใน 7 นโยบายและจุดเน้นปี 2566 ได้แก่

1. สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นลงมือทำจริง

3. ทักษะการอ่าน ทักษะดิจิทัล ทักษะการออม และประวัติศาสตร์

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ด้วย Big Data รองรับผู้เรียนทุก กลุ่มวัย รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษและเปราะบาง

5. การพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ มีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานสากล และสะสมหน่วยการเรียนรู้ได้

6. การสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะดิจิทัล จัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และวางแผนการเงินได้

7. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล เพื่อช่วยในการดำเนินงานเชื่อมโยง และแบ่งปันข้อมูล และการจัดทำกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ พร้อมสร้างการรับรู้สู่สาธารณะอย่างทั่วถึง

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี วันที่ 1 เมษายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่จัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถในสถานการณ์ท้าทายรอบด้าน เพื่อพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

โอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี เพื่อเฉลิมฉลองในวันครบรอบและเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ผลการดำเนินงาน รวมถึงบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สนใจอ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่คลังหนังสือออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ : www.moe.go.th/e-book 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ