THAI NEWS

02 มิถุนายน 2566 : 17:55 น.

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี นางยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบาย การทำงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กร ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับการทำงานในมิติใหม่ศตวรรษที่ ๒ ของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานราชการอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ