THAI NEWS

08 มิถุนายน 2566 : 16:04 น.

"กปภ. ร่วมมือ มิลวอกี วอเตอร์ เวิร์กส์ สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน"

"กปภ. ร่วมมือ มิลวอกี วอเตอร์ เวิร์กส์ สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน"

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดบ้านต้อนรับ มิลวอกี วอเตอร์เวิร์กส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานในกิจการประปานำความรู้มาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 74 จังหวัดประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำมาต่อยอดพัฒนาระบบประปาของไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยล่าสุด กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานในกิจการประปากับมิลวอกี วอเตอร์ เวิร์กส์ (Milwaukee Water Works) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการการมีส่วนร่วมเรื่องน้ำอัจฉริยะ (Water Smart Engagements) ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์สมาร์ทซิตี้สหรัฐ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Smart Cities Partnership) ทั้งนี้ มิลวอกี วอเตอร์ เวิร์กส์ ได้แบ่งปันความรู้และข้อเสนอแนะด้าน

การบริหารจัดการน้ำในภาพรวม การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบผลิตและ

จ่ายน้ำประปา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและวางแผน

การบริหารจัดการน้ำของ กปภ. นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างองค์กร

ในอนาคตร่วมกันด้วย

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ. เขต 4 สุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมิลวอกี วอเตอร์ เวิร์กส์ และ กปภ.สาขาภูเก็ต ในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สร้างความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของ กปภ. โดยจะขยายผลนำปรับใช้กับ กปภ.สาขาอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ