THAI NEWS

08 มิถุนายน 2566 : 16:06 น.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน. ย้ำนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน. ย้ำนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการบริหารงาน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วยกรรมการ กปน. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. และผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมและมอบนโยบายให้ กปน. ให้ความสำคัญกับพื้นฐานการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ (1) การให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (2) การบริหารจัดการกิจการประปาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเสถียรภาพ ใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุน (3) การสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยให้บริการประปาสอดรับกับการพัฒนาเมืองและผังเมืองในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน (4) มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านของ กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ (5) การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการตามนโยบายของการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งดำเนินโครงการและบริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 การบริหารจัดการช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ