THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กุมภาพันธ์ 2562 : 17:46 น.

การฝึกซ้อมทางทหาร

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. มีพิธีเปิดการฝึกซ้อมทางทหาร "คอบร้าโกลด์ 2019" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562 ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-22 ก.พ.2562 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ คอบร้าโกลด์ เป็นหนึ่งในการฝึกซ้อมทางทหารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และเป็นส่วนสำคัญของพันธกิจของสหรัฐอเมริกาในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค

สำหรับ การฝึกคอบร้าโกลด์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึก ในด้านการวางแผนและดำเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม สร้างสัมพันธภาพกับประเทศที่ร่วมการฝึกทั่วภูมิภาค และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านหลากหลายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การป้องกันและบรรเทาสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่"

อย่างไรก็ตาม การฝึกในปีนี้จะประกอบด้วยสามกิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกฝ่ายเสนาธิการ โครงการช่วยเหลือประชาชน และการฝึกภาคสนามที่ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกซ้อมหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพระดับภูมิภาค ในการฝึกคอบร้าโกลด์ประจำปี 2562 จะมีประเทศต่างๆ รวม 29 ประเทศเข้าร่วมฝึก หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมฝึกทั้งบนบก และบนผิวน้ำประมาณ 4,500 นาย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ