THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กุมภาพันธ์ 2562 : 22:03 น.

สภากาชาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ห้องประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ครั้งที่ 1 /2562 ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ซึ่งประกอบด้วย ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และ นนทบุรี ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานและได้รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผวจ.ปทุมธานี นางวันทนา ดำธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนสรี รองผวจ.ปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.พินิจกล่าวต้อนรับ และบรรยายพร้อมชมวีดีทัศน์พร้อมแนะนำจ.ปทุมธานี พร้อมชมการแสดง เรื่องพระราชาในนิทาน จากเด็กพิเศษ อ.เมือง จากนั้น นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดได้นำสมาชิกเหล่ากาชาดเชิญขบวนธงชาติและธงกาชาดขึ้นสู่เวที

นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี กล่าวรายงานในนามเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 รวม 5 จังหวัดว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดทั้ง 5 จังหวัด และ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์อันดีต่อกันในการติดต่อประสานงานกิจการของเหล่ากาชาด ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน งานของเหล่ากาชาดจังหวัด จึงเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานของเหล่ากาชาดจังหวัดบรรลุตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 ยังได้เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมชาวมอญภายในจ.ปทุมธานี โดยเดินทาง ไปที่วัดจันทน์กะพ้อ วัดสวนมะม่วง วัดเจดีย์ทอง วัดท้ายเกาะใหญ่ วัดโบสถ์สามโคก วัดสิงห์ วัดศาลาแดงเหนือ วัดมะขาม และไหว้เซียนแปะวัดศาลเจ้า เพื่อขอพรด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ