THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 พฤษภาคม 2563 : 09:23 น.

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนทั่วไป ตามแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

นายเอกรัฐ กล่าวว่า กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นี้ ถือเป็นโครงการที่ดีที่มาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอขอบคุณบริษัทเจียไต๋ และบริษัทอีส เวสท์ ซีด ที่ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. และประชาชนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ ขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการรณรงค์แบบเข้าถึงครัวเรือนร่วมกับชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน

ด้าน นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อให้คนไทยสามารถปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่าย ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ในภาวะวิกฤต โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพดี 4 ชนิด

ทั้งนี้ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์คะน้ายอด ผักบุ้งเรียวไผ่ กระเพรา และพริกขี้หนู รวมจำนวนทั้งสิ้น 66,470 ซอง และ บริษัท อีส เวสท์ ซีด ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 390 ซอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และครัวเรือนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทุกอำเภอ เพื่อจะได้มีผักสวนครัวที่ปลอดภัย และคุณภาพดีปลูกรับประทานเอง ภายในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศชาติต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ