THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 มิถุนายน 2563 : 16:52 น.

มท.1 ลงพื้นที่รับฟังแนวทางพัฒนาบึงกระจับ แนะต้องศึกษาออกแบบแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูด เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เวียงสิม นายอำเภอบ้านโป่ง นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ นายประธาน สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และนายภิสิทธิ์พล วงษ์วสุวัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอบ้านโป่ง นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ ที่ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับมาโดยลำดับ ซึ่งได้มีการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพัฒนาดังกล่าว ในวันนี้จึงได้มารับฟังแนวทางการพัฒนากับพื้นที่โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่บึงกระจับอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง อาจไม่มีเจ้าภาพหลัก จึงต้องมีการศึกษาออกแบบ โดยผู้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ซึ่งจังหวัดต้องผลักดันให้มีการศึกษา โดยต้องมีเจ้าภาพเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาพื้นที่และบรรจุในแผนท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการขอรับงบประมาณต่อไป ซึ่งถือเป็นโอกาสของจังหวัดราชบุรี ควรจะผลักดันแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแบบนี้เกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ช่วยกันดูแลพื้นที่บึงกระจับในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ขยะ และน้ำเสีย ต้องไม่มีในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้บึงกระจับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณค่าแก่ลูกหลานด้วย

นายชยาวุธ จันทร กล่าวว่า ที่ผ่านมานายอำเภอบ้านโป่ง ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกระจับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ร่วมพิจารณาในการพัฒนาบึงกระจับ และนายอำเภอบ้านโป่งได้นำเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระจับเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ การท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และในระยะต่อไปจะได้ให้ที่ปรึกษาทำการศึกษาออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในบึงกระจับ

น.ส.เฟื่องลดา กุลธอุทัย กล่าวว่า บึงกระจับ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่เนื้อที่ 215 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหนองกบ 135 ไร่ และตำบลหนองอ้อ 80 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลกระจับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ โดยบึงกระจับมีศักยภาพเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยประชาชนในพื้นที่ได้เสนอความต้องการในการพัฒนาบึงกระจับ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจศูนย์รวมการออกกำลังกายครบวงจร สร้างจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรี ด้วยการก่อสร้างสะพานแขวนระเบียงน้ำชมวิว ปรับปรุงถนนรอบบึงกระจับให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 2) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าชุมชน ศูนย์รวมอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ