THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กรกฎาคม 2563 : 18:56 น.

อธิบดี พช.ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชื่นชมผู้เข้าอบรมโครงการฯประสบความสำเร็จพัฒนาจนเป็นครัวเรือนต้นแบบ

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางพรรณี ต้อไธสง ให้การต้อนรับพร้อมนำชม ณ สถานที่ตั้ง 20 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ได้เข้าเยี่ยมชมบ้านของนางพรรณี ต้อไธสง ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในสถานที่ตั้ง 20 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 มาปรับใช้ในชีวิตจนประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

“บ้านของคุณพรรณี ต้อไธสง ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่นี้ คือผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ตามหลักทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้นำไปปรับใช้กับการประกอบสัมมาชีพ โดยได้ประยุกต์การทำเกษตรกรรมในพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน ได้บริหารจัดการพื้นที่ขุดโคก หนอง นา เป็นสวนเกษตรไร่นาผสมผสาน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ มะปราง มะยงชิด กล้วยหอมทอง หมาก พลู ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เป็ดไก่ หมูป่า ทำนาข้าว และเพาะชำกล้าไม้จำหน่าย จนประสบความสำเร็จและเป็นจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แบ่งปันความรู้จากการปฏิบัติจริงแก่ผู้สนใจ และน่าชื่นชมอย่างยิ่ง” อธิบดี พช. กล่าว

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง โดยให้ครัวเรือนนางพรรณี ต้อไธสง เป็นแบบอย่างที่ดี ในการชักชวนคนในชุมชนหันกลับมาทำการเกษตร กลับมาดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง เข้มแข็งจากภายในไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

อธิบดี พช. กล่าวด้วยว่า ครม.ได้อนุมัติงบประมาณให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะดำเนินการทั่วประเทศ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 22 อำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 5.5 ล้านไร่ กว่าร้อยละ 70% เป็นพื้นที่การเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 500 ครัวเรือน รวมพื้นที่ 426 ไร่

นอกจากนี้ มีครัวเรือนที่กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกเข้าโครงการฯ เป็น “ครัวเรือนต้นแบบ” จำนวน 1,000 ครัวเรือน รวม 2,034 ไร่ และมีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการพื้นที่เรียนรู้ “ชุมชนต้นแบบ” จำนวน 48 แห่ง พื้นที่ 240 ไร่ โดยการขับเคลื่อนโครงการฯ มุ่งเน้นการจัดการพื้นที่ทุกสภาพผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ อย่างเป็นระบบ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ