THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 กันยายน 2563 : 09:35 น.

นนทบุรี-มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน เชิดชูเกียรติคนทำงานด้านพัฒนาชุมชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยมี พันเอกวิรัตน์ คำวิลัย รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ มีการแจกรางวัลรวมทั้งสิ้น 53 รางวัล ประกอบด้วย  1.รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ บ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี2. รางวัล "สิงห์ทอง" แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล 3.เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 17 รางวัล 4. รางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 11 รางวัล 5. รางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน จำนวน 1 รางวัล6.รางวัลองค์ความรู้(KM)ดีเด่น ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล จำนวน 17 รางวัล7.รางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล 8.รางวัลข้าราชการดีเด่น ประเภทสนับสนุน กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 รางวัล

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำชุมชนคนสำคัญจะได้ร่วมกันเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการต่อยอดความสำเร็จของชุมชนและตนเอง ทุกท่านในที่นี้คือผู้ที่มีบทบาทอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้าน นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากท่านผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นทุกคน เกิดความภาคภูมิในในผลงานความสำเร็จที่เกิดจากความวิริยะ อุตสาหะในการทำงานด้านพัฒนาชุมชนแล้วนั้น ยังเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน และได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ