THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 กันยายน 2563 : 19:49 น.

"พช.-อพ.สธ."จับมือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครู ข) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยมี น.ส.อินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมในพิธี และมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 101 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์ กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว เพราะถือว่าได้ร่วมกันสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยต่อทั้งคนและสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้ จึงทรงตั้งพระปณิธานที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เราจะเห็นได้จากข้อมูลผู้ที่ถูกสุนัขกัดมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชน และมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะร่วมทั้งป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ มีอำนาจตามกฎหมายในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ผมหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ สามารถทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้ได้ นอกจากนี้ เรายังได้มีข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการต่อไปอีกด้วยต้องขอขอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันผลักดันและร่วมกันสนองพระปณิธานของพระองค์ท่าน และขอให้ความร่วมมือกันของพวกเราทุกคน จะช่วยทำให้ทั้งคนและสัตว์ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดั่งพระปณิธานที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย"ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ