THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 ธันวาคม 2563 : 16:31 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมายังวัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 2 องค์อุปถัมภ์วัดชินวราราม(วัดมะขามใต้)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้ามณฑปรอยพระพุทธบาท ที่บรรจุอังคาร หม่อมปุ่น ชมพูนุท ณ อยุธยา หม่อมมารดาในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดเครื่องทองน้อย ทรงทอดผ้าไตร 20 ไตร พระสงฆ์ 20 รูป สดัปกรณ์ พระสงฆ์ อนุโมทนาฯ เสด็จออกจากมณฑปรอยพระพุทธบาท เข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุด ธูป เทียน บูชาพระพุทธชินวร พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงปลูกต้นมะขาม 2 ต้น บริเวณด้านหน้า ตำหนักชินวร เสด็จเข้าสู่ตำหนักชินวร ทรงจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดเครื่องทองน้อย ที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ประทับ ณ พระเก้าอี้ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้าทูลถวายเครื่องสักการะตามลำดับ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ (ต้นราชสกุลชมพูนุท) ประสูติแต่หม่อมปุ่น ชมพูนุท ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2402 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อพุทธศักราช 2464 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2480 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงอุปการะการก่อสร้างวัดมะขามใต้ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จนแล้วเสร็จ และเสด็จมาประทับแรม ณ วัดมะขามใต้ เป็นประจำ

เมื่อหม่อมมารดาถึงแก่กรรม ได้โปรดให้เชิญอังคารมาบรรจุไว้ ณ มณฑปพระพุทธบาท ต่อมาเมื่อเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์แล้ว คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ขนานนามวัดเป็นพระอนุสรณ์ว่าวัดชินวราราม และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อ พ.ศ.2481 เป็นพระอารามหลวงแห่งแรก ของจังหวัดปทุมธานี เจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมปฏิปทาไม่บกพร่อง มีพระอัธยาศัยเยือกเย็นสุภาพ ไม่เคยมีผู้ใดเคยเห็นพระอาการกริ้วโกรธหรือมีรับสั่งผรุสวาทรุนแรงแม้แต่ครั้งเดียว ทรงพระสุขุมคัมภีรภาพในการบริหารกิจการพระศาสนา ด้วยความมั่นคงในหลักการตามพระธรรมวินัยเป็นสำคัญนอกจากนั้นยังทรงอุปการกิจสาธารณูปการไว้เป็นอันมาก เช่น ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธสืบต่อจากเจ้าอาวาสยุคที่ 1, ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดมะขามใต้ (วัดชินวราราม) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนั้น ทรงสร้างโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) จังหวัดปทุมธานี เป็นต้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่จะมาทอดผ้าบังสุกุลอุทิศแด่หม่อมปุ่น ชมพูนุท ณ อยุธยา ณ มณฑปพระพุทธบาท และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ วัดชินวรารามวรวิหาร เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ มีพระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พลตรีธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.มทบ.11 พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พ.ต.อ. อเนก สระทองอยู่ รรท.ผกก.เมืองปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ