THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 เมษายน 2564 : 20:31 น.

ปทุมธานี-ปลุกประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าไทยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการ ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยมานานแล้ว ที่ผ่านมาได้พยายามสร้างความตระหนักและสำนึกให้ทุกคนได้สวมใส่ผ้าไทย ไม่ใช่ใส่ผ้าไทยเพราะคำสั่งหรือนโยบาย หรือการขับเคลื่อน โดยตนได้ทำตัวเป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันทุกโอกาส ยกเว้นงานที่จำเป็นต้องใส่ชุดเฉพาะงาน เช่น ชุดสีกากี ชุดเครื่องแบบต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน มีการใส่ผ้าพื้นเมืองกันมายาวนานแล้ว จังหวัดปทุมธานี ก็มี"ผ้าใยกล้วยบัวหลวง"และผ้าทอมัดหมี่ ลายดอกบัวและสายน้ำ ซึ่งเรียกว่า"ผ้ามณีเจ้าพระยา"ที่มีเอกลักษณ์มีความสวยงาม อันนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการพัฒนาฝีมือการทอผ้า เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของผ้าทอของจังหวัดปทุมธานี ต่อยอดภูมิปัญญา ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในจังหวัดอีกด้วย

ด้าน น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมการต่อยอดทุนวัฒนธรรมด้วยคุณค่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชน ชุมชนและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าในท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ยังจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่างๆ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใดในโลกดังที่ได้ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในการเสด็จพระราชดำเนินทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย ตลอดจนทรงส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และจำหน่ายผ้าไทย ทำให้ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างเศรษฐกิจของชาติทั้งระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับนานาชาติ

"โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง“พลิ้ว”เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทยและรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยและเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่า ทางเศรษฐกิจ สร้างการรับรู้ ความตระหนักแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทย รวมทั้งสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปและเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากลผ้าไทยในปัจจุบันมีการออกแบบตัดเย็บอย่างสวยงาม สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย จึงขอเชิญประชาชนร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ใส่แล้วดูดี และเป็นการสร้างความสุขสร้างรายได้ให้กลับชุมชน เพื่อเป็นการรักษามรดก อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย และอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป"น.ส.ฐิต์ณัฐ 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ