THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 สิงหาคม 2564 : 13:57 น.

นายอำเภอเมืองปทุมฯนำจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง นส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมคิด สมประสงค์ กำนันตำบลบ้านฉาง ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน โดยเก็บกวาด ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณวัดชินวรารามวรวิหาร เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้กับราษฎร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โครงการป่ารักน้ำ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สายพระเนตรอันกว้างไกล ล้วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พระปรีชาสามารถและพระราชวิริยอุตสาหะ ช่วยดับความทุกข์ร้อนโพยภัย นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกร จึงทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่สถิตสถาพรอยู่กลางใจพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

สำหรับ กิจกรรมประกอบด้วยทำความสะอาดรอบพระอุโบสถวัดชินวรารามวรวิหาร ทำความสะอาดพื้นหน้าเมรุเผาศพ ห้องน้ำ ลานวัด เก็บขยะวัชพืช รอบบริเวณวัด ให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าว ยังก่อให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาสาธารณะหรือจิตอาสาในการทำความดีอีกด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ