THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 ธันวาคม 2564 : 20:48 น.

อุบลราชธานี -พระพิพัฒน์วชิโรภาสที่ปรึกษาปลัดมท. นำทีมเร่งขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์​​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ: Sufficiency Economy Development Zones) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ณ ศาลาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 13 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยมาร่วมให้ความรู้ด้วย

พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พื้นที่ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะติดกับแหล่งน้ำสำคัญ แต่ปรากฏว่ากลับมีปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง จึงเห็นว่าควรเข้ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในวันนี้จึงเป็นการทำความเข้าใจและรับสมัครผู้ที่มีความพร้อมและสนใจที่จะร่วมโครงการฯ ซึ่งมีที่ดินสาธารณะในเขตตำบลไร่ใต้ ทั้งสิ้น 10 แห่ง 560 ไร่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะภัยน้ำท่วมล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งบรรดาผู้นำชุมชน ได้มีเห็นพร้อมร่วมประชามติ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้พื้นที่สาธารณะจำนวน 9 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ รวม 425 ไร่ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างแหล่งพักพิงเมื่อยามน้ำท่วมและเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย

ด้านนายทรงพล เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทสาคัญในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) จึงได้เสนอการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ อุปกรณ์ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ภาควิชาการในพื้นที่ร่วมกันพัฒนา และที่สำคัญใช้พลัง "บวร" หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ เป็นพลังขับเคลื่อนหลักนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ