THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 กุมภาพันธ์ 2565 : 14:00 น.

แม่ฮ่องสอน-คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามการบริหารงานของ รพ.ศรีสังวาลย์ดูระบบการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เห็นควรให้ปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการฯ อาทิ ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช พล.ท.อำพน ชูประทุม นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ นางภรณี ลีนุตพงษ์ นายสุรชาติ หนุนภักดี ร.อ.ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร นางศิริรัตน์ ตันปิชาติ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 ผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้การต้อนรับ และร่วมกันสักการะเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (สมเด็จย่า)

ทั้งนี้ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่องเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งพบว่า มีอุปสรรคจากการจัดสรรงบประมาณที่ใช้จ่ายตามงบประมาณจากสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบประมาณด้านการให้บริการจากสิทธิประกันสังคมไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาช่วยดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้ จ.แม่ฮ่องสอนได้มีการพัฒนาระบบสถานบริการสาธารณสุขชุมชน เพื่อรองรับและยกระดับการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งต่อในช่องทางต่าง ๆ ให้ชาวแม่ฮ่องสอนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับบุคลากร การรักษาและการป้องกันโรค ควรผลักดันให้เกิดกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการงบประมาณ โดยให้เขตสุขภาพแต่ละพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ส่วนการบริหารงานบุคคลควรพิจารณาศึกษาจากร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.… ที่จะช่วยให้พื้นที่ปฏิรูปนำร่องเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น

จากนั้น คณะกรรมาธิการฯได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านห้วยปู่แกง ต.ผาบ่อง และ รพ.สต.รักไทย เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งการตรวจคัดกรอง การรักษา การเชื่อมโยงการให้บริการร่วมกับ รพ.สต.ตลอดจนการฉีดวัคซีนเข็มที่สามในชุมชนได้กว่าร้อยละ 80 โดยคณะกรรมาธิการฯได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของบุคลากรของ สสช. และเห็นว่าควรมีการปรับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานค่อนข้างมากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ