THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 กุมภาพันธ์ 2565 : 09:15 น.

นายอำเภอศรีนคร ปลูกผักสวนครัวที่บ้านพัก และแจกจ่ายให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ การส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปขับเคลื่อนขยายผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยอำเภอศรีนคร ได้น้อมนำพระราชดำริ

ทั้งนี้ ได้นำนโยบายดังกล่าว มาขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีนคร ได้ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน จึงได้ดำเนินการตลอดทั้งปี 2564 ณ สถานที่ราชการ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพักข้าราชการ และบ้านเรือนประชาชนหมู่บ้าน/ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอศรีนคร

นายภิญโญ กล่าวว่า ในส่วนของที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม "ใส่ผ้าไทย ไปปลูกผัก ที่บ้านพักนายอำเภอ" โดยได้ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกันปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ต้นหอม คะน้า ฯลฯ ในแปลงบริเวณบ้านพักนายอำเภอศรีนคร ซึ่งในขณะนี้ผักชนิดต่างๆที่ได้ร่วมกันปลูกได้เติบโต และเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเก็บเกี่ยว จัดเป็นชุด ๆ นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีนคร ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผักที่ปลูกในแปลงบ้านพักนายอำเภอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่างชื่นชอบและพูดเป็นแนวทางเดียวกันว่า ต่อไปจะปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน จึงถือเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณบ้านของตนเอง และหันมาปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือน

นายอำเภอศรีนคร กล่าวว่า อำเภอศรีนคร จะดำเนินการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชน ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองภายในครัวเรือน ตามแนวทางพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีหลากหลายชนิด ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และยังสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในยุคโควิด-19 ที่ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง สามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ