THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 พฤษภาคม 2565 : 20:13 น.

มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ยกร่างแนวทางการลงโทษพระภิกษุที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม และเจ้าคณะผู้ปกครองที่ปล่อยปะละเลยให้พระประพฤติปฏิบัติเกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม มีจริยวัตรไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ส่งผลต่อความศรัทธาของประชาชนว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว ได้การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีมติมหาเถรสมาคม ที่ 391/2565 เรื่อง พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย กำหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.กำชับให้พระอุปัชฌาย์ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และต้องเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทอย่างเคร่งครัด

2.กำชับให้เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรในปกครองประพฤติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด

3.กำชับให้เจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับ ตรวจตราพระภิกษุผู้อยู่ในปกครองในแต่ละระดับ ประพฤติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบเห็นหรือทราบข่าวเกี่ยวกับพฤติการณ์พระภิกษุในปกครองที่ไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ กำหนดโทษพระภิกษุที่ประพฤติไม่เหมาะสม รวมถึงเจ้าคณะผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดกวดขันและตรวจตราพระภิกษุในปกครอง ปล่อยปละละเลยให้ภิกษุประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม มีจริยวัตรไม่เหมาะสมกับสมณสารูป โดยมติมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้ยกร่างแนวทางการลงโทษพระภิกษุที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม รวมถึงเจ้าคณะผู้ปกครองที่ปล่อยให้พระในสังกัดประพฤติปฏิบัติก็ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ