THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มิถุนายน 2565 : 15:05 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า 4 แห่งในเขตพระนคร

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า ความว่า โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ได้ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 กำหนดให้ที่สาธารณะของสำนักงานเขตพระนคร จำนวน 4 แห่ง เป็นพื้นที่ทำการค้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ที่สาธารณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ทำการค้า โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทำการค้าแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทำการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการผ่อนผันตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขจิต ชัชวานิชย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ