THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2562 : 19:46 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ให้ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา (เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี)

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ