THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

02 เมษายน 2563 : 16:27 น.

กรมการพัฒนาชุมชนเรียกบรรจุข้าราชการล็อตใหญ่ 100 อัตราโดยให้ไปรายงานตัวในจังหวัดที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ไม่ต้องมาแออัดในกทม.

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดเผยว่า กรมฯมีหนังสือเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร) เพื่อเรียกบรรจุเข้ารับราชการ 100 ตำแหน่ง โดยการเรียกตัวในครั้งนี้กรมฯตระหนักถึงความปลอดภัยจากโควิด- 19 ของว่าที่พัฒนากรใหม่ทุก จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวบรรจุไปรายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดความแออัดในรวมตัวกันในกรมฯ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน กทม. ขอให้ไปรายงานตัวที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน อาคาร B ชั้น 5 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ในวันที่ 17 เม.ย.ในเวลาราชการ ซึ่งว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกคนจะได้รับหนังสือแจ้งโดยตรงจากกรมฯ หากมีข้อสงสัยขอให้โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งในหนังสือเรียกตัวได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากการรายตัวเสร็จสิ้นแล้วกรมฯจะบรรจุพัฒนากรใหม่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 พ.ค.2563 พร้อมมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดที่มีข้าราชการใหม่ไปบรรจุเป็นผู้ปฐมนิเทศแนะนำแนวทางการทำงานคู่ขนานกับระบบ VDO conferences จากผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า หวังว่าข้าราชการใหม่ทุกคนจะเป็นผู้ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนแทนรัฐบาลแทนกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจของกรมฯ ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทุกครัวเรือน

อธิบดีพช.กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีต่อว่าที่ข้าราชการใหม่และครอบครัวทั้ง 100 คนที่จะได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนให้ได้รับความชื่นใจในตำแหน่งที่ทรงเกียรติ คือ พัฒนากร สำหรับผู้ที่สอบบรรจุขึ้นบัญชีไว้กรมฯจะรีบสำรวจอัตราว่างและเร่งเรียกบรรจุโดยเร็ว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ