NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 มีนาคม 2564 : 20:18 น.

.

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก ดังนั้น วัคซีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องฉีดให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

สำหรับวัคซีนที่กทม.ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในระยะแรกนี้ มีจำนวน 66,000 โดส สามารถฉีดได้ 33,000 คน อายุระหว่าง 18-59 ปี เราจึงต้องวางแผนในการบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงมีการซักซ้อมขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกทม. นำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 13 แห่ง

สำหรับวัคซีนในระยะแรกที่มีจำนวนจำกัดนี้ กทม.ได้ตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขกทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 6 เขตที่อยู่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง หนองแขม บางแค และภาษีเจริญ โดยเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่ได้ซักซ้อมไว้ทุกขั้นตอนครับ

จากนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี เพราะคนกลุ่มนี้หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม 2564 นี้ รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 800,000 โดส ซึ่งในจำนวนนี้ กทม.จะได้รับการจัดสรรวัคซีนอีก 30% หรือประมาณ 240,000 โดส ก็จะทยอยฉีดให้แก่บุคลากร ประชาชนทั่วไป และแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปีต่อไป

สำหรับผู้ที่ความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Line Official Account “หมอพร้อม” หากไม่สะดวก หรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ทั้ง 69 แห่งใกล้บ้านครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ