THAI NEWS

17 มีนาคม 2566 : 20:15 น.

บอร์ด กปภ. ย้ำ คุณภาพน้ำประปาคือหัวใจสำคัญ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยในฐานะกรรมการ กปภ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.ขอนแก่น ห่วงใยสุขอนามัยของประชาชน เน้นย้ำ กปภ. ควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ในฐานะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. และกรมอนามัยดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยภารกิจและเป้าหมายของการดำเนินงานที่สอดคล้องกันคือการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำประปาซึ่งถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนได้ในทุกครัวเรือน ซึ่ง กปภ. และกรมอนามัย ได้ลงนาม ความร่วมมือในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

เพื่อประสานความร่วมมือในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำของ กปภ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ เพราะคุณภาพน้ำที่ดีคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ กปภ. คำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการน้ำประปาแก่โรงพยาบาล

ซึ่งเป็นสถานที่ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจน

ช่วยลดความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้

กรรมการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากพัฒนาส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว กปภ. สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพด้านให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน และเพื่อพัฒนาการให้บริการของ กปภ. ได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ