THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 ตุลาคม 2561 : 15:46 น.

ชาวบ้าน อ.สำโรงทาบ พร้อมใจใส่ชุดผ้าไหมพื้นเมืองร่วมกิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชวนนักท่องเที่ยวมาดูภูมิปัญญาและวิถีชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.สำโรงทาบ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ โดยมี ชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน อ.สำโรงทาบ ออกมาแสดงภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับชมและศึกษา พร้อมทั้งชาวอำเภอสำโรงทาบพร้อมใจใส่ชุดผ้าไหมพื้นเมืองร่วมงานจำนวนมาก

นายเดชสกล กล่าวกว่า จ.สุรินทร์ ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจากพื้นที่ 17 อำเภอ รวม 85 หมู่บ้าน และมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา และต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องนั้น

นางละออง สมนาค ชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตะเคียน อ.อสำโรงทาบ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และความน่าสนใจของท้องถิ่นสู่สาธารณชน ทั้งการแสดง ภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้ว ยังทำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย มีโอกาสร่วมทำกิจกรรม สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ