THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 พฤศจิกายน 2561 : 21:53 น.

อพท.ประชุมขับเคลื่อน 6 แผนพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการ “Our Khung Bang Kachao” สู่ความยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ“Our Khung Bang Kachao” ระยะ 5 ปี โดยมี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายทวีพงษ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้หารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายสำคัญคือ เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่า ช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน นำมาซึ่งรายได้เสริมในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ และความอยู่ดีมีสุขของคนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกน องค์กร ภาคประชาชน ชุมชน มาร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมนำเสนอแผนการทำงานของตัวเองที่จะพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า เลือกนำแผนที่คล้ายกันมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อลดความซับซ้อนของแผนงานหรือโครงการ พร้อมสรุปผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน หรือโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา

อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งเป็น 6 แผนสำคัญ ได้แก่ 1. แผนงานพัฒนาพื้นที่สีเขียว 2. แผนงานการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง 3. แผนการจัดการขยะ 4 .แผนงานด้านการส่งเสริมอาชีพ 5. แผนงานพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม และ 6. แผนงานด้านอำนวยและการสื่อสาร

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า อพท. ถือเป็นหนึ่งภารกิจหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อน อพท.ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษสู่ความเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการทำงานของ อพท. ที่ผ่านมาได้จัดเวทีทำความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้ระดมความคิดเห็นจากชุมชน ในการสร้างกลไกบริหารการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยในรูปแบบของ “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ระดับตำบล ทั้ง 6 ตำบล และ “ชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับคุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งทุกชมรมได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 ตำบล และ นายอำเภอพระประแดง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ