THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 กุมภาพันธ์ 2562 : 16:00 น.

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562 ที่ลานอเนกประสงค์สวนเจ้าทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.ปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

กองอาสารักษาดินแดนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการแก่ประชาชน เคียงคู่กับกองกำลังทหารตำรวจ อย่างทุ่มเทและเสียสละ เพื่อสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของประเทศโดยส่วนรวม ซึ่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จึงได้จัดให้มีพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณของเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีขึ้น ประกอบไปด้วย 17 กองร้อยสวนสนาม มี นายหมวดโท ธนา อินมาก เป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน นอกจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณามอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีและเกียรติบัตรแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติงานดีเด่นให้เห็นเป็นประจักษ์แก่สังคมโดยส่วนรวม

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน การได้มาร่วมในพิธีสวนสนามครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความเป็นระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียง ซึ่งทำให้เห็นว่ากองอาสารักษาดินแดนมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อประเทศชาติ เพราะตลอดระยะเวลาสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ และเสียสละเป็นประจักษ์แก่สายตาของประชาชนโดยทั่วไป ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ยึดปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เห็นผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน "รู้ รัก สามัคคี" "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อความสงบสุขสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ