THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มิถุนายน 2562 : 21:12 น.

ปทุมธานี- “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ลงพื้นที่ปทุมธานีรณรงค์สร้างความตื่นตัวให้ชาวบ้านลดปริมาณขยะในครัวเรือน และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานบริหารโครงการ “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นางอุษณี จงจิระ และ นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจ.ปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่อ.ลำลูกกา ร่วมบันทึกเทปสื่อประชาสัมพันธ์ตามโคางการ "โครงการครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ ไร่นาสวนผสมของผู้ใหญ่ไพรัตน์ ประคำทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ดร.ปฤถา ได้นำคณะแม่บ้านมหาดไทยมาลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3 R มาประยุกต์ใช้ใน การจัดการขยะวิธีจัดการกับตัวเองและครอบครัว ทั้งการลดการใช้ (การลดค่าใช้จ่าย) การอนุรักษ์การใช้วัสดุที่จำเป็นสำหรับการประหยัดพลังงาน ซ้ำ (Reuse) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ที่เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือนรวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย “ ที่ว่างสร้างอาหาร” ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านในการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือนเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักนำกลับมาใช้กับแปลงผักผลไม้ในครัวเรือน

จากนั้น คณะแม่บ้านมหาดไทยได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ เลขที่ 30 หมู่10 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา ในการทำผลิตภัณฑ์หมูทุบ หมูแผ่น ตลอดจนการผลักดันและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อีกหลายรายการให้เป็นรายได้ของคนในชุมชน สร้างอาชีพเสริมให้คนในพื้นที่ ช่วยพลักดันการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อจระเข้แปรรูปสู่สินค้าโอทอปของจ.ปทุมธานีต่อไป

นางดลวสา บุญเลิศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบยั้งยืน จากปัญหาขยะที่มีปริมาณเยอะขึ้น ทำให้ทางกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยการจัดการกับเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก นำกลับมาใช้กับต้นไม้ที่ปลูกภายในจวนผู้ว่า และบ้านพัก รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง

ทั้งนี้้ จะมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผัก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในครัวเรือน โครงการนี้ จะมีการขยายผลไปสู่บ้านพักนายอำเภอทุกอำเภอก่อน และขยายผลไปสู่ชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการใช้ประโยชน์จากขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ