THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 ตุลาคม 2562 : 09:28 น.

พช.สุรินทร์ดันสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ดึงบริษัทประชารัฐจับมือภาคีหนุนชาวบ้านปลูกพืชปลอดสารพิษสร้างเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C ณ โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิฐานรากเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนา ต่อยอดขยายผลกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานพัฒนาชุมชน เกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข เกษตร อุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ร่วมประชุม

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จะได้เห็นได้จากวิสัยทัศน์จังหวัดที่กำหนดว่า “เมืองเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี” ประกอบกับในปัจจุบันได้มีปัจจัยเกื้อหนุนกับการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ซึ่งนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.สุรินทร์ มีนโยบายเน้นหนักในการผลักดันเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และพร้อมที่จะหนุนกลุ่มผู้ผลิตต่างๆ และหน่วยงานภาคีให้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

ขณะเดียวกัน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินทางลงมาพื้นที่จ.สุรินทร์ ก็ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชผักปลอดภัย ข้าวอินทรีย์ เลี้ยงไก่อารมณ์ดี สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนสู่ความเข้มแข็ง โดยในทางการตลาดได้ประสานขอให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ของจังหวัด ช่วยเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการตลาดพืชผักปลอดภัย มารวบรวมผลผลิต และส่งขายให้กับโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร (4 ร.) โดยให้ช่วยเน้นเอาของดีของชาวบ้านออกมาขาย แต่ต้องเป็นของดีที่ปลอดภัยในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีการดำเนินการอย่างจริงและทั่วถึง โดยต่อยอดขยายผลจากโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง เช่น ผู้แทนโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ได้ยกตัวอย่างโครงการอาหารปลอดภัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์ ผู้แทนสหกรณ์ข้าวอินทรีย์บ้านทัพไทยได้ถ่านทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนข้าวอินทรีย์จนสามารถส่งไปขายถึงตลาดอียู ซึ่งยังมีความต้องการของตลาดอีกมาก เป็นต้น โดยในตอนท้ายของการประชุมได้มีการกำหนดแผนขับเคลื่อนร่วมกัน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ