THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 กุมภาพันธ์ 2563 : 16:38 น.

ปทุมธานี-พ่อเมืองปทุมฯนำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ ) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 ที่วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตร ภายใต้โครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน รักษาการนายอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

ทั้งนี้ โครงการทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังเเละน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นให้จังหวัดปทุมธานี เป็นสังคมที่มีคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ทั้งนี้ พระครูโสภณภัทรเวทย์ หรือ พระอาจารย์อ๊อด เจ้าอาวาสวัดสายไหม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังยังมอบพระนารายณ์ทรงครุฑซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่ ยิ่งใหญ่มีเดชะบารมี มีอำนาจเหนือศัตรูคู่แข่ง สุดยอดวัตถุมงคลให้กับดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บไว้สักการะบูชาด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ