THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 มีนาคม 2563 : 20:34 น.

นครศรีธรรมราช-อธิบดีพช.ลงใต้เดินหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อปลูกฝังความรู้ตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลศาสตร์พระราชาสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ รวมพลังเอามื้อสามัคคี สร้างวิถีโคก หนองนา ด้ามขวานทอง ภายใต้แนวคิด “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง (สระบุรี ชลบุรี, อุบลราชธานี อุดรธานี, นครราชสีมา, ลำปาง, พิษณุโลก, เพชรบุรี, นครศรีธรรมราช, ยะลา และ นครนายก) เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ตามรูปแบบแนวทาง "โคกหนองนาโมเดล"

สำหรับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เป็น 1 ใน 11 ศูนย์ฯ ของพช.ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพราะการทำโคกหนองนา บริบทของแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน หลักสำคัญจริง ๆ ต้องออกแบบตามหลักภูมิสังคม พืชแต่ละชนิดที่ปลูกไม่เหมือนกัน ความต้องการน้ำย่อมไม่เหมือนกัน เราเลยต้องรู้ว่าในพื้นที่ของเรานั้นต้องการอะไร

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดลของพช.ได้ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นำโดย อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ หรือ อีกบทบาทหนึ่ง คือ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยเป็นวิทยากร และพี่เลี้ยงในการดำเนินโครงการ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งเป็นหนทางรอดในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก " ผมมั่นใจว่าแม้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะนี้จะร้ายแรงขนาดไหน ประเทศเรารอดได้แน่ หากเราช่วยกันนำกลับไปทำเป็นต้นแบบ พร้อมแบ่งปัน ขยายผลศาสตร์พระราชาของเราไปทั่วโลก เป็นที่พึ่งพาของชาวโลกได้ เนื่องจากช่วยกันรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"อธิบดีพช.กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า พช.จึงได้กำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีขึ้นทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างครัวเรือนตัวอย่างที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" บริหารจัดการพื้นที่ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครอบครัว สร้างการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้รูปแบบดังกล่าวตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์ พื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น มีการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อใช้ประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน ยึดหลักการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการ "พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น" และพัฒนาพื้นที่ของตนเองจนกลายเป็น

"ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน มาร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน มาร่วมพลิกฟื้นแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศชาติใกล้ที่ไหนไปที่นั้นดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กรมกรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือสอบถามได้ที่ หมายเลย 0-2141-6254 หรือ 08-9921-3784 และศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ" อธิบดี พช. กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ